การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้บริหารงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 รางวัลระดับประเทศ

ประชุมคัดเลือกครู