การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่รายงาน ดูแลตัวชี้วัด การตรวจสอบและกำกับ “โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ