การประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือน ก.ค.60