การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ฯ ครังที่ 5