การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/82561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 2 ประจำเดือน ก.พ.2561 (บันทึกอัตโนมัติ)