การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 11/2562

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่  11- 62