การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1