การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี

การประเมิน ผอ. 13 มิ.ย.60