ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 61 ปี 2561 เรื่องขายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ