ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 เรื่องการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร”พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม”

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 42 ปี 2561 เรื่องเข้าร่วมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่18-20 จังหวัดชลบุรี