ข่าวประชาสัมพันะ์ฉบับที่ 34 ปี 2562 เรื่องการประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 34 ปี 2562 เรื่องการประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยครั้งที่1