จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

จ่ายเงินค่าจัดการศพ 17 ก.พ.63