ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินสนับสนุนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนและราคากลาง