บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

บรรยาย 9 ส.ค.60 บ้านท่ายาง