ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองการค้าของ สกสค.

f6N3DzSAET_1553851068