ประกาศสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การสรรหากรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบุรี สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ