ประชาสัมพันธ์เรื่องการร้องเรียนกรณีการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ