มอบเงินค่าจัดการศพให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค.

1