เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินปี พ.ศ.2560

ภารกิจผู้อำนวยการ30มิ.ย.-2ก.ค.60