จ่ายเงินค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

นางกัญญา มีวาสนา